Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Life&Style LSH Oy (Social Sports Club Finland) (jatkossa SSCF)
Y-tunnus: 2227290-4
Henry Fordin katu 6 E
00150 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Social Sports Club Finland
[email protected]
+358 20 155 3005

3. Rekisterin nimi
Social Sports Club Finland asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on SSCF:n oikeutettu etu (esim. asiakassuhteen ylläpito), asiakkaan suostumus, sopimuksen täytäntöönpano ja/tai lakisääteinen velvoite.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on SSCF:n palveluiden tarjoaminen ja toimittaminen, sopimusvelvoitteiden täyttäminen, asiakassuhteen hoitaminen, palveluiden kehittäminen ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

  • SSCF käsittelee asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja, jotka voivat pitää sisällään esimerkiksi seuraavia asioita:
  • rekisteröidyn perustiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • rekisteröityä yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (esim. yhteyshenkilöiden nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet)
  • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot (esim. tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista tai tarjouksista, asiakkaan kanssa käyty yhteydenpito, asiakkaan maksutiedot)
  • tieto tapahtumista (esim. turnaukset), joihin rekisteröity osallistuu
  • Muut tapauskohteisesti määritellyt tiedot annetun suostumuksen perusteella kuten tarvittaessa palvelun tuottamiseen tarvittavaa tietoa esim. allergiat tai muu vastaava tieto

6. Säännönmukaiset tietolähteet
SSCF:n rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
SSCF ei luovuta tietoja säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa tai mikäli viranomainen edellyttää tietojen luovuttamista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsittelevät ne SSCF:n ja Livson Goup -konsernin työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin ja tiedot on suojattu asianmukaisilla palomuureilla, salasanoilla ja muilla tarpeen vaatimilla teknisillä ratkaisuilla. Tietoja sisältävät varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

SSCF säilyttää henkilötietoja niin kauan, kun käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun käytettävä tieto on tunnistettu vanhentuneeksi tai tavoittamattomaksi.

Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti huomioiden sovellettava lainsäädäntö. SSCF huolehtii kohtuullisista toimenpiteistä, joilla voidaan varmistaa, ettei rekisteröidyistä säilytetä tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Tällaiset tiedot SSCF korjaa tai hävittää viipymättä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus maksutta kieltää häneen kohdistuvat suoramarkkinointitoimet.

Rekisteröity voi toimittaa kaikki tämän kohdan mukaiset pyynnöt ja vaatimukset selosteessa mainittuun osoitteeseen.

10. Muutokset tähän selosteeseen
Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen, merkitsemme päivityksen ajankohdan. Ajantasainen seloste on saatavilla yhtiön nettisivuilla sekä selosteessa mainitusta osoitteesta pyydettäessä.